at optimere klinikophold for medicinstuderende

HR og Uddannelse

Job title:

at optimere klinikophold for medicinstuderende

Company:

HR og Uddannelse

Job description

Klinikophold er en central del af medicinstuderendes uddannelse. De skal sikre at den studerende får kendskab til at udøve lægegerningen i praksis. Desværre oplever mange studerende at opholdende ikke giver den ønskede læring. Gennem årene har man forsøgt at optimere disse ophold, men uden held. Dette gælder på tværs af specialer og uddannelsessteder. Uhensigtsmæssige klinikophold kan have vidtrækkende konsekvenser, bl.a. er der risiko for at den medicinstuderende oplever at få sekundære traumer, hvilket øger risiko for udbrændthed over tid. Fokus i tidligere undersøgelser har været på den medicinstuderende snarere end på dem, der varetager vejlednings- og undervisningsopgaverne i hverdagens klinik. Der mangler forskning på dette område.Derfor opslås en tidsbegrænset 3-årig stilling ved CAMES, Center for HR og Uddannelse, til at udføre et forskningsprojekt indenfor dette emne med start 1. august 2024. I Center for HR og Uddannelse dyrker vi nysgerrighed og læring. Her får du mulighed for at udvikle dig i en retning, der gør dig til medskaber af fremtidens sundhedsvæsen. Du vil opleve en arbejdsplads, hvor vi forventer – og giver plads til – at du selv tager ansvar og initiativ. Vi vil styrke lederskabet i den enkelte, fordi vi tror på, det skaber faglig og personlig energi og bedre resultater.Ansøgningen skal demonstrere hvordan kandidaten vil håndtere de beskrevne krav til forskningen og dokumentere at kandidaten bestrider de beskrevne kompetencer. Det forventes at kandidaten er kvalificeret til og bliver indskrevet som PhD studerende ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, KU, samt underviser svarende til 1 semester på Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) som led i sin ansættelse.
Forskningen skal udmønte sig i 3 artikler målrettet internationale peer-reviewed tidsskrifter indenfor et eller flere forskningsområder. Tilsammen skal de udgøre en samlet undersøgelse af problemstillingen med fokus på kompetencevurdering og -udvikling indenfor optimering af klinikophold for medicinstuderende.Ansøgningens ene artikel bør fokusere på en metode til kompetencevurdering og hvordan denne vil kunne anvendes i klinikken. Vejledere og undervisere skal også være centrale informanter i undersøgelsen og der skal gerne indgå en stake-holder analyse blandt denne personalegruppe som led i undersøgelsen af feltet. Da problemstillingen vedrørende klinikophold der gælder på tværs af specialer, skal ansøgningen dokumentere en bredde, der rummer to eller flere regioner, samt to eller flere medicinske specialer. Psykiatri bør prioriteres som det ene speciale.
Ansøgningen skal kort beskrive hvordan kandidaten vil inkorporere ovenstående i de tre artikler, samt hvordan de hver især bidrager med nyhedsværdi ift. state of the art indenfor området. Samtidigt skal der redegøres for hvordan dataindsamling og -bearbejdning realistisk vil kunne foretages indenfor den angivne tidsramme. Der lægges i vurderingen af ansøgningen særligt vægt på en konkret og realistisk beskrivelse af hvordan informanter kan sikres, så datagrundlaget bliver tilstrækkeligt indenfor de forskellige specialer og regioner. Ydermere skal der laves en realistisk tidsplan for det samlede forløb, samt forslag til PhD vejledere med tilsagn fra disse, såfremt kandidaten tilbydes stillingen.Kandidaten skal være læge og kunne indskrives på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet (KU). Det er en fordel hvis kandidaten for relativt nyligt selv har været medicinstuderende, og kandidaten må derfor endnu ikke være påbegyndt en I-stilling. Ydermere er det en fordel hvis kandidaten har kendskab til undervisning i og facilitatoruddannelsen fra CAMES.
Projektet vil i kraft af sin bredde, kræve særlige forskningskompetencer hos kandidaten. Det er derfor en forudsætning for ansættelse at kandidaten har dokumenteret erfaring med deltagelse i forskningsprojekter samt publikation(er) gerne indenfor det beskrevne emne.Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sektionschef Barbara Esbjørn tlf. 21464902Løn-og ansættelsesvilkår
Du ansættes i CAMES som er fordelt på to matrikler hhv. Herlev Hospital og Rigshospitalet. Du vil skulle møde på begge lokationer. Der er tale om en tidbegrænset ansættelse af 3 års varighed, 37 timer ugentligt. Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst.Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024.Ansøgningsprocedure
Søg stillingen via linket på siden. Ansøgningsfrist 21.juni 2024.

Expected salary

Location

Hellerup, Hovedstaden

Job date

Sun, 09 Jun 2024 22:02:50 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesineu.com) you saw this job posting.

To apply for this job please visit jobviewtrack.com.

Job Location